ul. Sienna 83
00-815 Warszawa

INFOLINIA: Pn-Pt 8:00-21:00 Sob 8:00-14:00

ul. św. Wincentego 14
03-505 Warszawa

Szanowni Państwo,


W związku z wejściem w życie dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu dopełnienia obowiązku wynikającego z art. 13 i/lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł, pragniemy poinformować Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, jest MD CLINIC SP Z O O z siedzibą w Warszawie (adres: Sienna 83/189 00-815 w Warszawie), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, SĄD REJONOWY ,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000372421, REGON: 142711389, NIP: 7010270986. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana w związku ze świadczoną pomocą medyczną, przy wypełnianiu karty, w tym wywiadu medycznego przed przystąpieniem do świadczenia usług medycznych i po podpisaniu zgody na przetwarzanie danych w celu świadczenia usług medycznych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w pozostałym zakresie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana pisemnej zgody. Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania przez MD CLINIC SP Z O O z siedzibą w Warszawie Pani/Pana danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • praw do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przeniesienia danych osobowych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Powyższe uprawnienia może Pani/Pan wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych, gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MD CLINIC SP Z O O z siedzibą w Warszawie, cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy dane są nieprawidłowe – wówczas można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan wnioskować aby zostały usunięte, dane nie będą już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń lub zostanie wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu/powierzeniu podmiotom trzecim, tj. podmiotom współpracującym ze MD CLINIC SP Z O O w Warszawie (lekarzom) w zakresie świadczenia usług medycznych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W celu uzyskania większej ilości informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora prosimy o kontakt : adres e-mail: dane.osobowe@mdclinic.pl , adres pocztowy: MD CLINIC SP Z O O ul Sienna 83 00-815 Warszawa.

© 2019 Copyright MD Clinic All rights reserved. Created with love by Media Health.